Volební program

VOLBY 2022

Morálka, odbornost, pracovitost, spolupráce.

„Rádi bychom budovali vesnici, ve které by se dobře žilo a pracovalo nám i budoucím generacím.“

„Týmovým pojetím jsme schopni pomoci obci v řadě odborných témat, které uvádíme spolu s hlavními představami a plány v několika bodech.“

 

Transparentnost a spolupráce s občany

Obecní projekty je třeba otevřeně sdílet s obyvateli a získávat zpětnou vazbu. Obec musí mít strategický plán rozvoje s ohledem na potřeby a také možnosti finanční a prostorové.

Naše cíle budou:

 • Zvýšit zájem občanů o obecní dění.
 • Rozvoj všech místních části obce bez upřednostňování. Základní infrastruktura je právem každé z nich.
 • Webové stránky musí být aktuálnější a přehlednější.
 • Zastupitelstvo chceme pořádat v kulturnějším prostředí pro občany.
 • Struktura obecního úřadu musí odpovídat řešeným projektům. Musíme zapojit experty v nejdůležitějších  oblastech aktivit obce, především projekční práce, stavitelství, legislativa, místní rozvoj, ekologie, ekonomika a odpadové hospodářství.
 • Udržovaní vyrovnaného rozpočtu, aby nedocházelo k zadlužování obce. Na nákladných investičních akcích se musí významně podílet dotace. V důsledku neúměrných cen energie bude nutno se zamyslet nad využíváním obecních budov a provést audit energií. Využit projekty fotovoltaiky a dalších vlastních zdrojů energie nyní široce dotovaných.

Životní prostředí a trvale udržitelný venkov

Nutnost zachování příznivého životního prostředí – co je za humny to se počítá a  les je naše budoucnost. Naši předkové ctili půdu po staletí. Obec je významným vlastníkem půdy a lesních pozemků, péče o ně zlepšuje klima v obci. Celá řada obecních pozemků může významně přispívat ke  klimaticky odolné a rozmanité krajině. Farmáři a správci lesa mají obrovský vliv na klima. To je nutno respektovat při stavebních činnostech a chránit půdu v občanské a průmyslové výstavbě.

Naše cíle budou:

 • Využijeme vyprojektovaných pozemkových úprav pro ochranu klimatu a ochranu před nepříznivými vlivy zvyšujících se teplot, sucha, povodní.
 • Vybudování tůní, mokřadů, remízků, meandrů na malých vodních tocích.
 • Přeměna části sečených ploch na květnaté louky a využití těžce obhospodařovatelných pozemků na  krajinné prvky s ochrannou funkcí.
 • Úzce spolupracovat se zemědělskými subjekty při tvorbě krajiny v katastru obce. Jako zastupitelé budeme nápomocni s poradenstvím při nakládání s půdou, aby místní půda neskončila v rukou překupníků a finančních skupin.

Podnikání a pracovní příležitosti

Rádi bychom zapojili místní podnikatele a organizace do projektů a investic obce a  společně s nimi také využívat zdroje na podporu sociálních aktivit – dary, granty, dotace.

Naše cíle budou:

 • Vylepšit dopravní obslužnost obce – časování autobusů a vlaků je záležitostí obce a kraje. Obec významně přispívá na dopravní obslužnost, proto se musí podílet na tvorbě jízdních řádů společně s Olomouckým krajem.
 • Rozšířením cyklotras propojit okolní obce. Nemusí to být nutně asfaltky, i šotolina je bezpečná a hlavně levná.
 • Vytvořit seznam provozoven a služeb na obecních stránkách pro potřeby občanů.

Škola, sport, kultura, mládež, senioři

Úroveň výuky na základní škole je měřítkem vzdělanosti obce a obec jako zřizovatel musí vytvářet podmínky pro kvalitní výuku a být garantem výsledků vzdělávacího procesu. Již zde se rozhoduje o budoucnosti obce.

Naše cíle budou:

 • Aktivně spolupracovat s vedením ZŠ i MŠ.
 • Motivovat žáky k výběru budoucího povolání odbornými exkurzemi v místních provozovnách a podnicích v okolí. Pro talentované žáky zavést motivační odměnový program.
 • Podporovat činnosti SRPDŠ.
 • Rozvíjet moderní sportoviště pro školní a volnočasové aktivity všech věkových kategorií. Budeme usilovat o výstavbu kvalitní tělocvičny, abychom splatili tento letitý dluh sportu v obci.
 • Modernizace areálu fotbalového hřiště ve víceúčelový areál.
 • Podpora turistických aktivit, naučných stezek, zpřístupnění zajímavých cílů v okolí obce.
 • Spolupráce se spolky pro podporu jejich úspěšného fungování jako pilíř volnočasových aktivit. Každý občan všech věkových kategorií by měl mít možnost si vhodnou aktivitu najít.
 • Maximálně budeme využívat dotačních titulů pro opravy místních památek, které jsou obrazem historie obce, a současně hledat investory na akce kde obecní zdroje nebudou dostatečné.

 

Bezpečnost a rizikové faktory

Chceme aby naše obec byla bezpečná a každý občan věděl, kde může hledat pomoc a jak se má v případě nepříznivé situace chovat.

Naše cíle budou:

 • V rámci bezpečnosti budeme usilovat o profesionální vybavení našich hasičů kteří jsou důležitou součástí integrovaného záchranného systému.
 • Je nutné také zapojit a spolupracovat s místními firmami disponujícími výkonnou technikou pro případ jejich využití v mimořádných situacích.
 • Chceme iniciovat aktivitu občanů pro krizové situace k odvracení následků uvědomělým zapojením jednotlivce.
 • Jednoznačně definovat zásady krizového managementu.
 • Zavést vhodný program prevence kriminality na místní úrovni.

Komunikace v rámci regionu

Chceme úzce spolupracovat se sousedními obcemi, regionem Uničovsko a Olomouckým krajem a tím zabezpečit obci dobré postavení v rámci regionu.

Naše cíle budou:

 

 • Diskutovat možnosti a nápady pro strategické plány s okolními obcemi a hledat shody pro projekty s větším regionálním dopadem jako je síť cyklostezek, turistické trasy, aktivity Mikroregionu a Olomouckého kraje, opatření na vodních tocích, propojení obcí apod.
 • Důsledné uplatňování územního plánu pro potřeby občanů tak aby nebyl zneužíván k prosazování nevhodných ekonomických aktivit.
 • Možná obnova místních tradic, např. farmářské a řemeslné minitrhy s možností prodeje produktů místních pěstitelů a řemeslníků, prezentace činnosti spolků.

Sociální oblast a zdravotnictví

Naší snahou je podporovat ambulanci lékaře různých odborností v rámci obecních možností.

Naše cíle budou:

 • Snaha o udržení Výdejny léků.
 • Držet sociální bydlení pro jasně odůvodněné případy.
 • Spolupracovat s odbornými institucemi v rámci předcházení a řešení případů negativních sociálních jevů v obci.
 • Připravit projekty pro seniory a jejich aktivní zapojení do různých činností a vytvořit vhodné zázemí pro jejich setkávání. V komunikaci s nimi využívat jejich letitých životních a pracovních zkušeností.

Těší  nás,  že  při  volbě  naší  společné  budoucnosti  využíváte  Váš  rozum  a srdce.

 

ZÁMECKÝ  TÝM

Total Page Visits: 74 - Today Page Visits: 1