Shrnutí činnosti ZT 2019

ZÁMECKÝ TÝM Dlouhá Loučka z. s., 1. máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka

 

Shrnutí výsledků naší činnosti pro potřeby rozhodování nás a našich spoluobčanů při volbě o směřování budoucnosti zámku v roce 2020.

Vznik a činnost ZT není jen samovolným dějem bez příčiny. Opíráme se o to, že člověk se vždy nechová racionálně. Všichni máme city a emoce, ale v principu jsme schopni posuzovat dobro a zlo, pravdu a omyl. A na základě toho pak jednat. Při tom všem máme snahu zachovat si lidskou důstojnost.

Vědomi si našich lidských vlastností jsme považovali za důležité ve věci rozhodování o osudu zámku zjistit co nejvíce informací pro nás a naše spoluobčany. Věděli jsme, že drtivá většina občanů nemá čas a možnosti opatřit si relevantní informace k tomu, aby mohli racionálně rozhodnout o osudu našeho zámku.

Naše zjištění k dané problematice zachování zámku by mohla býti nápomocna k tomu, aby většinové rozhodnutí nepostrádalo lidskou důstojnost před budoucími generacemi, jejichž soudu jistě budeme vystaveni.

Na to, abychom zjistili tolik důležitých informací jsme měli jen jedno léto. Tento krátký čas je dán neutěšeným stavem našeho zámku a časově omezenou možností využití dotace určené k demolici budovy, pro případ rozhodnutí občanů o odstranění zámku.

Mimo zkoumání možností záchrany zámku jsme se potýkali se samotnou existencí našeho spolku a osvojením si naší úlohy v obci. Přesto předkládáme některé informace k posouzení. Ve zprávě ZT, která je k dispozici na našich stránkách je zmíněno jednání s Národním památkovým ústavem. Tato jednání jsme vedli za účelem prověření možnosti znovu zařadit náš zámek na seznam chráněných památek.

Začali jsme rovnou na Ministerstvu kultury s panem doktorem Slavíkem. Ten o naší činnosti informoval vedoucí oddělení ochrany kulturních památek Mgr. Ing. Evu Trejbalovou. Společně nám navrhli postup, jak se pokusit zámek znovu památkově chránit. Zároveň nám nabídli možnost všechny připravené dokumenty konzultovat přímo s náměstkem ministerstva kultury, panem Ing. Vlastislavem Ourodou PhDr. Ten je velmi nakloněn ochraně kulturního dědictví a záchraně ohrožených památek.

Příprava takové žádosti o znovuzařazení do seznamu kulturních památek není snadná. Pokud se ale rozhodneme náš zámek zachovat a navíc památkově chránit, máme plnou podporu ředitele NPÚ doktora Chupíka. Ten jménem svého úřadu nabídl podání žádosti o znovuzařazení na seznam kulturních památek. Jak už jsme ale uvedli v našem prvním oběžníku, musí tomu předcházet souhlas vlastníka, v našem případě vlastníků. Všechna jednání a vyjádření od uvedených odborníků máme zdokumentována.

V podstatě jsme byli překvapeni vstřícností všech zmíněných osob. Nejvíce nás zajímala možnost mít zámek památkově chráněn a zároveň ho využívat pro potřeby naší obce. To znamená instalovat do budovy nejrůznější služby tak, jak by postupně přicházely potřeby těchto služeb. Zjistili jsme, že „památkářům“ prakticky nevadí způsob využití chráněných objektů a jde jim hlavně o to objekty vůbec zachránit před nevratnou likvidací.

Možnost znovuzařazení zámku do seznamu kulturních památek je sice pěkná záležitost, ale zajímala nás i možnost získání finanční podpory při postupné obnově zámku. Souhrnně jsme zjistili, že by bylo možné čerpat na opravy zámku řádově 0,7 – 1 mil. korun ročně. Snad by se podařilo z rozpočtu obce uvolnit dalších cca 300 tis Kč. To máme cca jeden milion korun ročně. To je dle mnohých žalostně málo. Při konaném semináři s touto tematikou a konzultaci s Ing. Michaelou Exnarovou, která je vedoucí oddělení regenerace KP odboru památkové péče, jsme byli za přítomnosti i jiných vlastníků podobných památek upozorněni na jednu skutečnost. Tou skutečností je zkušenost s postupnou obnovou památek, která je omezena rychlostí takových oprav a o částce se vyjádřila pozitivně.

Nicméně první takové peníze na opravy by bylo reálné získat až po zařazení na seznam kulturních památek. To je odhadem za jeden až dva roky. Tuto dobu by snad zámek překonal, ale v případě selhání zápisu do seznamu KP už pomine i možnost využít dotaci na demolici.

Ještě musíme uvést, že potřeby občanů ve věci zřízení zázemí pro park by samozřejmě mohly být umístěny i v budově zámku, ale až ve fázi opravené a k tomu vhodné části. Tato fáze, kdy bude možno využít útroby zámku, může nastat až za více jak 10 let. To je potřeba popravdě říci.

Rozhodování o směřování budoucnosti zámku v roce 2020 bude na zvážení občanů a budeme rádi, pokud naše zjištění budou k tomuto nápomocna. Výsledek přijmeme jako společné a důstojné rozhodnutí ať už dopadne pro zámek jakkoliv.

 

ZÁMECKÝ TÝM Dlouhá Loučka z.s.

Total Page Visits: 2036 - Today Page Visits: 1