Zpráva o činnosti ZÁMECKÉHO TÝMU 2019

ZÁMECKÝ TÝM Dlouhá Loučka z. s., 1. máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka

Zpráva o činnosti ZÁMECKÉHO TÝMU do prosince 2019

 

ZÁMECKÝ TÝM Dlouhá Loučka z.s. byl zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě dne 9.srpna 2019. Dne 29.8. 2019 byl zřízen účet a transparentní účet u  České spořitelny. Registrace k dani z příjmů a přidělení DIČ proběhlo dne 18.9.2019. Dne 15.10. 2019 byla Krajským úřadem Olomouckého kraje Odborem kontroly osvědčena veřejná sbírka za účelem obnovy zámku. Při právních podmínkách registrace a dalšího fungování ZT  v  roli obecního spolku nám byla nápomocna právní kancelář JUDr. Hradila, jmenovitě Mgr. Vosyková.

Daňového poradenství se ujala kancelář Ing. Věry Poštulkové, která má s činností spolků dlouhodobé zkušenosti.

Vzhledem k finanční náročnosti projektu obnovy zámku a postupném etapovém restaurování objektu se jevilo jednou z možností zakonzervování současného stavu, což by znamenalo odstranění suti a trosek uvnitř i vně objektu a zastřešení dle původního projektu, ale při využití moderních technologií.

Tento projekt jsme projednali s vedoucí Stavebního odboru v Uničově Ing. Urbáškovou, která naši snahu podpořila a projekt uznala za reálný. Současně vyslovila požadavky nutné k jeho schválení.

S vedoucí odboru životního prostředí Ing. Mátlovou jsme řešili povolení k odstranění náletů na straně u bývalých jeslí. Po ukončení vegetačního období jsme získali povolení k odstranění náletů v lokalitě nádvoří zámku.

Dále jsme podali podnět k vyhlášení památných stromů (2lip) v areálu nádvoří zámku.

Protože nám bylo doporučeno odborníky v restaurování obdobných objektů prohlášení zámku za kulturní památku, vstoupili jsme do jednání s vedoucím Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Olomouci  Mgr. Františkem Chupíkem, Ph.D.. Ten spolu se svými spolupracovníky provedl šetření na místě a vyjádřil podporu našemu snažení. Opakovaně jsme jednali s panem Šeflem, odborníkem na opravu historických budov a  specialistou  na rekonstrukci kleneb. Získali jsme informace o snadnější opravě kleneb, než je jejich bourání.

V rámci reklamy a propagace jsme navázali spolupráci s firmou Repro-reklamní práce J.Niessner .

Sami jsme začali vyrábět kazety pro kované hřebíky, které jsme získali ze  zřícených trámů a následně je chemicky ošetřili.

Pro realizaci programu s ekologickým podtextem (sběr plechovek, železa a hliníkových obalů od nápojů) jsme začali spolupracovat s f. Trnka-služby s.r.o.. Dále jsme ke spolupráci oslovili jídelny ZŠ Dl.Loučka, Šumvald, Libina  a jednali s majiteli a kuchaři  restaurací v okolí. Osvětou jsme působili na naše spoluobčany i občany okolních vesnic, kteří nás podpořili. Aktivně se zapojila Charita Šternberk, Uničov i Litovel. Tento ekologický program pro nás rozjeli naši přátelé v Rýmařově i v Olomouci.

Pro záchranu nástěnných maleb z období 2. světové války jsme odklizením tun suti a trámů a sestavením lešení, připravili terén pro práci restaurátorek. Po domluvě s obcí a za konzultace s restraurátorkami jsme vyrobili stojany pro umístění fresek.

Ke zdokumentování současného stavu zámku jsme oslovili uměleckou fotografku slečnu Veroniku Skopalovou, která společně s restourátorkou Martou Axmannovou vytvořila sérii uměleckých fotek interiéru i exteriéru.

Za pomoci brigádníků jsme vyčistili nádvoří a postupně čistili cihly a třídili spadlé zdivo. V další fázi byla vyčištěna kaple a byly vyčištěny chodníky v jejím okolí a obnaženo základové zdivo. Ze strany od DPS byly vykáceny a odstraněny nálety.

Brigády se zúčastnilo celkem 29 občanů (20 občanů Loučky, 9 s jiným bydlištěm) a další 3 ženy vytvářely zázemí.

Souběžně jsme pečovali o stromy a keře u pomníku pod Křivou, který jsme pojali jako součást historie zámku. Na pomníku pravidelně pracovali 2 muži a 3 dívky. Pro brigádníky a restaurátorky jsme vyrobili WC a další WC jsme obdrželi sponzorským darem.

Dne 10.10.2019 jsme se zúčastnili  semináře „Možnosti financování záchrany a obnovy kulturního dědictví“ v Praze, který se konal pod záštitou Ministerstva kultury. Tam jsme měli možnost jednat s odborníky z oblasti přidělování  dotačních titulů na záchranu kulturního dědictví.

Opakovaně jsme navštěvovali kulturní památky v okolí a seznamovali se s postupem jejich rekonstrukce. Během dovolené jsme navštívili hrady a zámky v jižních Čechách a získali informace o jejich záchraně. Seznámili jsme se s řadou nadšenců i odborníků, kteří se aktivně obnově památek věnují a navázali s nimi přátelské kontakty. Začali jsme spolupracovat s vedoucí muzea v Rýmařově paní Bc. Růženou Zapletalovou. O možnosti sponzoringu jsme jednali a nadále jednáme s podnikateli v okolí.

Vytvořili jsme vlastní internetové stránky, které pravidelně aktualizujeme.

Dne 28.10.2019 jsme založili facebookovou stránku, která je propojena  s webovou stránkou.

Vydali jsme 1. oběžník, kterým jsme se snažili informovat  obyvatele naší vesnice o činnosti ZT. Oběžník byl poštou doručen do všech domácností.

Total Page Visits: 1541 - Today Page Visits: 3